Starý zákon mluví

Starý zákon mluví

SAMUEL J. SCHULTZ

Tyto knihy jsou nové a nepoužívané, ale jejich stav podléhá jejím stáří. Knihy mají tendenci lámat se ve hřbetu.

Více informací


99,00 Kč vč. DPH

Bible je stále živá. Bůh promlouvající a jednající v dobách minulých, konfrontuje se psaným slovem, jak je zaznamenáno ve Starém zákoně, i lidi současné generace. Archeologické objevy a stále vzrůstající biblická vzdělaost nesmírně rozšířily naše znalosti o dávných kulturách, v nichž vznikly starozákonní záznamy. Tato kniha, přehled Starého zákona, by měla sloužit studentům svobodných umění a všeobecné čtenářské veřejnosti jako úvod do studia starozákonních dějin a literatury.

 

Obsah

ÚVOD - STARÝ ZÁKON

Původ a obsah

Opisy hebrejského textu

verze

význam

 

1.POČÁTEČNÍ OBDOBÍ

Záznam o stvoření

Pád člověka a jeho důsledky

Potopa - Boží soud nad člověkem

Nové počátky lidstva

 

2.PATRIARCHÁLNÍ OBDOBÍ

Svět patriarchů

Mezopotámie - Egypt - Kanaán

Zeměpis

Biblický záznam

Abrahám - Izák a Jákob - Josef

 

3.OSVOBOZENÍ IZRAELE

Soudobé události

Útok Hyksósů - nové království

Egyptské náboženství

Datum exodu

Biblický záznam

Útlak za faraona - Příprava vůdce - Jednání s faraonem - Pascha - Putování k hoře Sínaji

 

4.NÁBOŽENSTVÍ IZRAELE

Smlouva

Desatero

Zákony k svatému životu

Svatostánek

Kněžství

Oběti

Zápalná oběť - Pokojná oběť - Oběť za hříchy - Oběť za přestupky - Oběť zrna

Stanovené svátky a významná období

Sabat - Novolunní a svátektrumpet - Sabatový rok - Výroční rok - Svátky během roku: Pascha a svátek nekvašených chlebů, Svátek týdnů, Svátek stánků, Den smíření

 

5.PŘÍPRAVA K NÁRODNOSTI

Organizace Izraele

Bloudění v pustině

Pokyny ke vstupu do Kanaánu

Ohlédnutí na minulost a vyhlídky do budoucnosti

 

6.OSÍDLENÍ KANAÁNU

Kanaánské paměti

Dobývání

Vstup do kanaánu - Dobytí - Rozdělení Kanaánu

Za vlády soudců

Soudci a utlačující národy - Náboženské, politické a sociální podmínky

 

7.PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Sousedící národy

Vůdcovství Elího a Samuela

První král Izraele

 

8.SJEDNOCENÍ IZRAELE ZA DAVIDA A ŠALAMOUNA

Davidovo sjednocení a expanze

Judský král - Jeruzalém - hlavní město - Blahobyt a nadvláda - Hřích v královské rodině - Ohlédnutí a vyhlídky

Zlatá éra Šalamounova kralování

Ustanovení trůnu - Organizace království - Stavba chrámu - Zasvěcení chrámu - Rozsáhlé stavební plány - Obchod a příjmy - odpadnutí od víry a důsledky

 

9.ROZDĚLENÉ KRÁLOSVTVÍ

Chronologie

Důležitá data

Biblický záznam

Souběžné události

Syrské království

 

10.SEVERNÍ ODŠTĚPENÍ

Jarobeámova královská rodina

Baešova Dynastie

Omridští vládci

 

11.JIŽNÍ SOUVĚRCI

Rechabeámovo království

Abijáš setrvává v modlářství

Ása iniciátorem modlářství

Jóšafat - zbožný správce

Jóram se vrací k modlářství

Achazjáš šíří baalismus

 

12.REVOLUCE OBNOVA A PÁD

Jehúova dynastie

Jóachaz - Joáš - Jarobeám II. - Zekarjáš

Poslední králové

Šalúm - Menachém - Pekachjáš - Pekach - Hóšea

 

13.JUDSKO PŘEŽIJE ASYRSKÝ IMPERIALISMUS

Atalja - vláda teroru

Joáš - reforma a opětovné zhoršení

Amasjáš - vítězství a porážka

Uzijáš nebo Azarjáš - blahobyt

Jótam - protiasyrská politika

Achaz - proasyrská správa

Chizkijáš - spravedlivý vládce

Menaše - modlářství a reforma

Amón - odpadlictví

 

14.ZKLAMANÉ NADĚJE DAVIDOVSKÝCH KRÁLŮ

Období optimismu za Jošiáše

Babylonská nadvláda

Jóachaz - jójakím - jójakín - Sidkiáš

 

15.ŽIDÉ A JÍNÉ NÁRODY

Babylonie - 626-539 př. Kr.

Nebopolasar - Nebúkadnesar - Awel-Marduk - Neriglisar - Nabonidus

Persie - 539-400 př. Kr.

Kýros Veliký - Kambyses - Darjaveš I. - Xerxes I. - Ataxerxes I. - 

Exilové podmínky a prorocké naděje

 

16.VLÍDNÁ BOŽÍ RUKA

Obnova Jeruzaléma

Návrat z Babylónu - Usazení v Jeruzalémě - Nový chrám

Esteřin příběh

Židé u perského dvora - Hrozba židovskému národu - Triumf Židů

Refomátor Ezdráš

Ezdrášův návrat - Reformace v Jeruzalémě

Guvernér Nehemjáš

Vyslán Artaxerxem - Poslání v Jeruzalémě - Reformy za Ezdráše - Nehemjášův program a řízení

 

17.VÝKLAD ŽIVOTA

Jób - problematika utrpení

Žalmy - hymnologie Izraele

Přísloví - antologie Izraele

Kazatel - životní průzkum

Píseň Písní

 

18.IZAJÁŠ A JEHO ZVĚST

S prorokem v Jeruzalémě

Izajášovy spisy

Rozbor knih

 

19.JEREMJÁŠ - STATEČNÝ MUŽ

Čtyřicetiletá služba

Jeremjášova služba

Páč

 

20.EZECHIEL - STRÁŽCE IZRAELE

Prorok mezi vyhnanci

Ezechielova kniha

 

21.DANIEL - STÁTNÍK A PROROK

Za Nebúkadnesarovy vlády

Období Nabonida a Belšasara

Medo-perské období

 

22.OBDOBÍ BLAHOBYTU

Jonáš - poslání v Ninive

Ámos - pastevec a prorok

Ozeáš - posel Boží lásky

 

23.VAROVÁNÍ JUDSKA

Jóel - rozhodný Boží den

Mikeáš - reformátor v bouřlivých dobách

Sofonjáš - den hněvu a požehnání

 

24.CIZÍ NÁRODY V PROROCTVÍCH

Abdijáš - pýcha Edómu

Nahum - osud Ninive

Abakuk - jak Bůh využil k svému účelu Kaldejců

 

25.PO VYHNANSTVÍ

Doba přestavby Jeruzaléma

Ageus - podporovatel výstavby

Zacharjáš - Izrael ve světovém kontextu

Malachiáš - závěrečné prorocké varování


autor: Samuel J. Schultz

vydání: třetí

formát: A5

počet stran: 384

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Naše novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Slevy

Všechny slevy